Vår miljöpolicy

pic2a

Företagets verksamhet ska bygga på ett kretsloppstänkande och bidra till en ökad miljömedvetenhet hos företagets anställda.

Företagets verksamhet ska bygga på att identifiera miljöriskerna för att förhindra att skadorna uppstår.

Användningen av energi och material ska vara effektivt i förhållande till nyttan.

Företaget ska i all sin verksamhet sträva efter att med god marginal klara alla gällande lagkrav inom miljöområdet.

Företaget ska i sin verksamhet sträva efter att minimera sin negativa inverkan på omgivningen i form av utsläpp till luft, mark och vatten.

Företaget ska aktivt arbeta för att förbättra och utveckla sitt miljöarbete inom alla områden.

Företaget ska verka för att leverantörer och underentreprenörer informeras om företagets miljöarbete.

Företagets miljöpolicy ska öppet kommuniceras till alla anställda och övriga intresserade.

Företaget ska ta hänsyn till produkternas livscykel för att säkerställa resurssnåla lösningar.