pic04

Björnbergs Industri

Björnbergs Industri har giltiga WPAR, WPQR samt WPS för de flesta inom branschen förekommande material och svetsmetoder, vid tveksamheter, kontakta oss för en komplett lista.

  • Fasta priser och snabba offerter är vårt kännetecken.
  • Flexibilitet och samarbete är vårt motto.
  • Våra verktyg och maskiner är moderna, med våra mobila containers kan vi starta ett jobb på nolltid.
  • Vårt kvalitetsplan och miljöplan följer ISO 9001-2008 och 14001-2004 i tillämpliga delar och projektanpassas i samråd med beställaren. För svetsning är vi certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2 och SS-EN 1090-1 EXC2.

Aktuellt

Andningsluft

För Locums räkning utför vi en ombyggnad och modernisering av försörjning för andnings- och instrumentluft inom Danderyds sjukhus. Projektet startar omgående med projektering och kommer att pågå första halvåret av 2015.

KVV8-ledningar under mark

För JM Entreprenads utför vi en rörinstallation med tillhörande pumpar under mark vilket består av ett brandvattensystem i tunnlarna inom Fortums anläggningar i Stockholm Värtan. Startar omgående och skall vara klart till sommaren 2015.

KVV8 – Övriga rör BOP

För Fortums räkning knyter vi ihop ledningssystem i samband med kraftvärmeprojektet KVV8. Ledningssystemen som omfattas är bl.a. ångsystem, dejonatsystem, sjövattensystem, internt kylvattensystem, tryckluftssystem, oljesystem, ammoniaksystem, bassängsystem och stadsvattensystem med tillhörande smideskonstruktioner. Startar omgående och färdigställs sommaren 2015.

Mercury Engineering Sweden AB

2st stora kylcentraler för Ericssons nya datahallar i Rosersberg. Färdigställs 2015.

Sabbatsberg

Ombyggnad av 3st kylcentraler för Locums räkning. Färdigställs sommaren 2015.

Kallvattenledning

Björnbergs Industri har erhållit en beställning från Locum som omfattar en ny kallvattenledning för Danderyds sjukhus och består av flertaliga byggnader. En del av kallvattenledningen är förlagd till ett s.k. frischakt samt utanför byggnader. Projektet skall vara färdigställt våren 2015.

Tallbecksoljeledning

Byte av en tallbecksoljeledning för Fortums räkning. Utförs under hösten 2014.

Teknokyl

Ett flertaliga projekt har erhållits av Teknokyl som skall utföras under hösten 2014.

Örtoftaverket

Björnbergs Industri skall installera låg- och mellantrycksrören åt Foster Wheeler Energi AB i Örtoftaverket, Eslöv. Örtoftaverket är ett av Sydsveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. När Örtoftaverket står klart i mars 2014 kommer det att producera värme till 50 000 hushåll i Lund, Eslöv och Lomma samt el motsvarande hela behovet i Eslöv. Verket eldas med biobränsle (skogsbränsle, returträ och torv) och bidrar därmed till en hållbar energiutveckling och regionens klimatmål. Genom Örtoftaverket räknar man med en årlig sänkning av regionens koldioxidutsläpp med 205 000 ton. Örtoftaverket är Lunds Energikoncernens största satsning någonsin med en investering på 1,8 miljarder kronor.

Sundsvalls Energi

7 km fjärrvärmeledning från SCA´s Östrandsfastighet i Timrå Kommun till Sundsvalls Kommun.

Brf. Ribbyberg

Utbyte av värmeväxlare i abonnentcentral. Omfattar installation av styr-, regler och övervattensutrustning samt utbyte av kulvert, kallvattenledning och radiatorventiler.

Aberdeen

I SEB Trygg-Liv´s fastigeter sker leverans och montage av nya värmeväxlare.

Sabbatsbergs Sjukhus

Åt Locum på Sabbatsberg ska en ringledning dras för att knyta ihop huskropparna på området avseende köldbärare samt återvinning.

Hammarbyverket

På Hammarbyverket sker ombyggnad av befintlig värmepump så att även fjärrkyla kan produceras.

Danderyds Sjukhus

Åt Locum på Danderyds Sjukhus skall fjärrkyla kopplas in till sjukhuset.

Krokströmmen

Åt Fortum, plats Krokströmmen i Jämtland, installerar vi en värmeåtervinning i befintligt vattenkraftverk.

Tjustvik

I Tjustvik på Värmdö byggs en slammottagningsstation åt kommunen.

Brista

Åt Fortum Värmeverk i Brista utförs rör- och brandskyddsentreprenad. Projektet omfattar värme och kylcentral samt VS installation till nya kraftvärmeverket. Även en totalentreprenad för brandskyddet omfattas av entreprenaden.

brista

E18 mellan Hjulsta och Kista

Omläggning av vattenrör vid ombyggnad av E18 mellan Hjulsta och Kista i Stockholm, vilket innebär stora svetsarbeten av rör med stora rör dimensioner.

20111117813

Käppalaförbundet

Rör- och maskininstallationer görs för att klara den framtida slamhanteringen och för att få en optimal energiförbrukning tillsammans med behov för en bättre miljö. En ny byggnad uppförs och förses med nya slamvattningscentrifuger. Byggnadens funktioner är väl genomtänkta och samlar på ett bra sätt ihop den moderna slamhanteringen. Ombyggnad kommer att ske under pågående drift. Den nya byggnaden klarar av de framtida behoven och kan lösa samtliga tekniska problem som finns med nuvarande avvattningsprocess, på både ett kostnadseffektivt och energioptimalt sätt.